KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o o ochronie danych), w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych:    
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego, adres: ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów reprezentowany przez Dyrektora szkoły.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych, wskazany wyżej.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, klasy i szkoły będzie odbywało się w szczególności w celu: popularyzacji 
w zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych szkoły, jak również w celu archiwizowania wydarzeń szkolnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/ lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO.
4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz szeroki krąg odbiorców związanych z celem przetwarzania tj. z popularyzacją w zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych szkoły, jak również w celu archiwizowania wydarzeń szkolnych.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez kres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
6. Prawa osób, których dane dotyczą
1) Przysługuje Pani/ Panu prawo do:
      a) dostępu do treści danych osobowych orz sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
      b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
          - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
       - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych
          - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
          - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
    c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
     d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
     e) w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
7. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych skutkuje niemożnością udziału w zorganizowanym konkursie/ olimpiadzie/ turnieju.
8. Inne informacje:
Podane przez Panią/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/ Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/ Pan poinformowana/y.